Projecten"Lausanne beschikt over goed repertoire om tot mensen door te dringen"

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond

2010 Wijkzorg Gevraagd!


Een nieuwe invulling van de taak van de wijkverpleegkundige is onderwerp van dit project. Wijkzorg Gevraagd! is een initiatief van de Hogescholen Rotterdam en Leiden en het Van Kleef Instituut. Deelnemende zorgteams uit verschillende zorgorganisaties gaan een nieuwe werkwijze uitproberen. Zij experimenteren bijvoorbeeld met manieren om het aanbod van zorg en welzijn rondom een cliënt beter op elkaar af te stemmen of om de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige adequater te laten verlopen.
Werken vanuit een zorgvisie waarbij de cliënt gehoord wordt en waarbij de zorgverlener de ruimte krijgt om persoonsgerichte zorg te bieden (en daartoe het organisatievermogen benut), daaraan draag ik graag bij. Ik coördineer binnen dit project de totstandkoming van een toolkit: interventies die zorgteams ondersteunen. Daarnaast treed ik op als klankbord voor projectgroep en voor verbeterteams.∞